hamburger

для українців / DLA UKRAIŃCÓW

20 grudnia 2022

flaga ukraina

PORTAL pracawpolsce.gov.pl w języku ukraińskim

PORTAL pracawpolsce.gov.pl to:

– prosta procedura
– niewymagane CV
– serwis dostępny w kilku językach
– dopasowane oferty pracy
– wsparcie merytoryczne
– bezpieczeństwo użytkowników (domena gov.pl)

REJESTRACJA PESEL / РЕЄСТРАЦІЯ PESEL

PESEL, Profil Zaufany i aplikacja mObywatel dla obywateli Ukrainy – instrukcja dla użytkowników.
https://www.youtube.com/watch?v=PQUg7ouwN28

Informujemy, że od 16 marca 2022 r. wszyscy obywatele Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. mogą złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w punkcie obsługi Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn, w godzinach pracy Urzędu. Konieczne będzie uprzednie telefoniczne umówienie się na konkretną godzinę: 34 3285 077 wew. 24.
– poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30
– wtorek 7.30 – 17.00
– piątek 7.30-14.00

Konieczne będzie uprzednie telefoniczne umówienie się na konkretną godzinę.

Повідомляємо, що з 16 березня 2022 року всі громадяни України, які в результаті військових дій прибули на територію Польської Республіки з 24 лютого 2022 року зможуть подати заявки на надання номера PESEL тільки в пункті обслуговування міського управління Ольштин по вул. Plac Piłsudskiego 10, в робочий час управління. Необхідно буде записатися по телефону на конкретний час: 34 3285 077 внутрішній 24.
– Понеділок, Середа, Четвер 7.30-15.30
– Вівторок 7.30-17.00
– П’ятниця 7.30-14.00

Co musisz przygotować?
• Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (plik .pdf, 517 kB).
• Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość. Jeżeli nie masz takiego dokumentu, to podpisanie przez ciebie wniosku jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że twoje dane są prawdziwe.
• Dane, które wpiszesz we wniosku:
– imię i nazwisko,
– data i miejsce urodzenia,
– kraj urodzenia i obywatelstwo,
– data wjazdu do Polski,
– ukraiński numer ewidencyjny.
• Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
• Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.

Що потрібно підготувати

• Заяву про надання номера PESEL громадянину України у зв’язку зі збройним конфліктом.
• Документ, що підтверджує дані, які ви вказуєте в заяві, включаючи вашу особистість. Якщо у вас немає такого документа, то підписання вами заяви юридично еквівалентно заяві про те, що ваші дані вірні.
• Дані, які Ви вводите в заяву:
– ім’я та прізвище,
– дату і місце народження,
– країну народження і громадянство,
– дату в’їзду до Польщі,
– український ідентифікаційний номер ‒ якщо такий маєте,
– для отримання довіреного профілю повідомте контактні дані: адресу електронної пошти та польський номер телефону.
• Якщо Ви заповнюєте заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років), надайте дані батьків та/або особи, яка фактично здійснює опіку над дитиною.
• Кольорову фотографію на фотопапері розміром 35 х 45 мм (ширина х висота) і – якщо Ви на фото в темних окулярах або в капелюсі – відповідну довідку.

Пам’ятайте! Під час подачі заяви будуть зняті відбитки Ваших пальців.

Wniosek musisz złożyć osobiście. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.
Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

Заява подається особисто. Присутність дитини віком до 12 років при поданні заяви не обов’язкова, крім випадків, коли її особа встановлюється на підставі заяви.
Заяву від імені дитини подає один із батьків, опікун, працівник пробації, тимчасовий опікун, призначеним судом з питань опіки та піклування, або особа, яка фактично здійснює опіку над дитиною. У дітей до 12 років відбитки пальців не беруть.

LOGO PDF wniosek o PESEL dla RUS_zm v.02

LOGO PDF wniosek o PESEL dla UKR_zm v.02

LOGO PDF KLAUZULA RODO PO POLSKU_ REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY

LOGO PDF KLAUZULA RODO PO POLSKU_ REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY

LOGO PDF KLAUZULA RODO PO UKRAIŃSKU_REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY

WIĘCEJ INFORMACJI W JĘZYKACH UKRAIŃSKIM I POLSKIM ZNAJDUJE SIĘ NA STRONACH:

Отримай номер PESEL та довірений профіль – послуга для громадян України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa


ŚWIADCZENIA I POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie informuje, że:

• od dnia 16 marca 2022 roku można składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Pomoc w postaci świadczenia jednorazowego przysługuje obywatelom Ukrainy, których pobyt w Polsce został uznany za legalny.

Podstawowym warunkiem do otrzymania świadczenia jest przybycie do Polski po 24 lutego 2022 roku oraz wpisanie do rejestru PESEL.

Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia jednorazowego są:
1. obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa;
2. obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z najbliższą rodziną,
3. małżonkowie obywateli Ukrainy, o ile przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
4. dzieci obywateli wymienionych w ww. punktach.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583).

• obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 24 lutego 2022 roku mają możliwość skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021.

• prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

W związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – pomoc przysługuje w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka (ul. Zielona 70) lub pod numerem telefonu: (34) 328-59-20, 690-356-626, 737-513-439.

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie:
– poniedziałek: 7:30-15:30
– wtorek: 7:30-17:00
– środa: 7:30-15:30
– czwartek: 7:30-15:30
– piątek: 7:30-14:00

LOGO WORD Wzór wniosku o jednorazowe świadczenie pieniężne/ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ


WAŻNE INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH – OC KOMUNIKACYJNEGO / Страхування цивільної відповідальності (ОС) на кордоні або Зелена картка для громадян України, які в’їжджають на територію Польщі


Jeśli szukasz konkretnej pomocy, np. schronienia lub pracy – zarejestruj się poprzez stronę pomagamukrainie.gov.pl.


BEZPŁATNA OPIEKA MEDYCZNA DLA UCHODŹCÓW

Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022 w dokumencie podróży, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia.

Szczegóły tutaj: www.nfz.gov.pl.

Безкоштовна медична допомога для біженців з України.

Всі громадяни, які втекли від війни з території України, можуть безкоштовно користуватися з медичних послуг на території Польщі. Це стосується осіб, які мають відповідний документ, виданий Прикордонною Службою або мають печатку в закордонному паспорті, яка надається при перетині кордону з датою від 24.02.2022.

Детальніше тут: www.nfz.gov.pl.


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CZĘSTOCHOWIE URUCHAMIA WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE DLA OBYWATELI UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM:

– PSYCHOLOGICZNE CAŁODOBOWE TELEFONICZNE POD NR TEL. 530 886 036 realizowane w języku polskim, włoskim i angielskim.

– PSYCHOLOGICZNE STACJONARNE (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym) lub TELEFONICZNE POD NR TEL. 34 334 33 25 CZYNNE W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, CZWARTKI i PIĄTKI W GODZINACH OD 7.00 DO 14.00, WE WTORKI OD 11.00 DO 18.00 realizowane w języku polskim, francuskim.

– PRAWNE STACJONARNE (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym) lub TELEFONICZNE POD NR TEL. 34 334 33 27 CZYNNE W 1,2,3 i 4 WTOREK MIESIĄCA W GODZINACH OD 15.00 DO 18.00 realizowane w języku polskim i angielskim -możliwość korzystania z usług tłumacza ukraińskiego po uprzednim umówieniu.

ПСИХОЛОГІЧНА ТА ЮРИДИЧНА ПІДТРИМКА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У ЧЕСТОХОВСЬКОМУ ОБВОДІ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ У ЧЕСТОХОВІ РОЗПОЧИНАЄ ПСИХОЛОГІЧНО ТА ЮРИДИЧНУ ПІДТРИМКУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У ЧЕСТОХУВСЬКОМУ ОБВОДІ:

– ТЕЛЕФОН ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ 24/7 ТЕЛ. 530 886 036 розмовляють польською, італійською та англійською мовами.

– СТАЦІОНАРНА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА (за попереднім записом по телефону) або ТЕЛЕФОН ПО ТЕЛ. 34 334 33 25 ВІДКРИТО ПО ПОНЕДІЛКАХ, СЕРЕДАХ, ЧЕТВЕРГАХ та П’ЯТНИЦЯХ з 7.00 до 14.00, ВІВТОРКИ з 11.00 до 18.00. розмовляють польською, французькою.

– ЮРИДИЧНА СТАЦІОНАЛЬНА ПІДТРИМКА (після попередньої запису по телефону) НОМЕР ТЕЛЕФОНУ 34 334 33 27, ВІДКРИТО У КОЖЕН ВІВТОРОК МІСЯЦЯ, з 15:00 до 18:00, польською та англійською мовами – можливість користування послугами українського перекладача за попередньою домовленістю.


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.

LOGO PDF Informacja_dla_rodziców_dzieci_przybywających_z_Ukrainy_-_wersja_w_języku_polskim

LOGO PDF ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ


BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA OBYWATELI UKRAINY
Częstochowa – adw. Adam Kasperkiewicz – adwokat.kasperkiewicz@gmail.com


РОБОТА В ПОЛЬЩІ / PRACA W POLSCE
ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ / INFORMACJE POD LINKIEM:
https://pracawpolsce.gov.pl/login

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2