Działka na sprzedaż

Strona główna » Aktualności » Działka na sprzedaż

wielkość tekstu:A | A | A

Na podstawie  art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży:

  • działka nr 714/2 k. m. 5 o powierzchni 0.2661 ha (RV- 0.2661 ha) – położona  w Przymiłowicach, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00174611/8.

Cena wywoławcza w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wynosi   9 914,00 zł+ 23%VAT= 12 194,22 zł, w części rolnej 2 814 zł. Ogółem 15 008,22 zł. Obciążenia: w/w nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy do 31.08.2020 roku. Działka wąska o szer. średnio ok. 8m z możliwością zabudowy ok. 200 m2  w pasie ok.4m.

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów i Bukowno, uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 22 listopada 2005 r., ogłoszonym   w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r, poz. 413 z dnia 07 lutego 2006 roku, działka nr 714/2  k. m. 5, obręb Przymiłowice, gmina Olsztyn, na głębokości około 2m od drogi gminnej ( ulica Podgrabie) przeznaczona jest  pod planowane poszerzenie tej drogi oznaczonej na planie symbolem 3KD-DG(L)- drogi gminne lokalne. W dalszej części ww. działka na długości do 60m wzdłuż drogi gminnej oznaczonej symbolem 5 KD(L) leży na terenie oznaczonym symbolem MN- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Pozostała część przedmiotowej działki leży na terenie 1R- tereny rolnicze.
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom,  jeżeli nieruchomość  została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 01.01.1992 r. W związku  z powyższym, Wójt Gminy Olsztyn oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 w/w ustawy  o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych  w wykazie.

W/w nieruchomość będzie sprzedana, w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 ze zm.).

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn w dniach od 30 października 2017 roku  do 20 listopada 2017 roku, ponadto zostanie zamieszczony na BIP UG Olsztyn oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.olsztyn-jurajski.pl                                                      

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie pok. Nr 13. tel. (034) 3285-076 wew. 33.

Olsztyn, dnia 30 października 2017 r
            

czytano: 387 razy

źródło: olsztyn-jurajski.pl

Strona główna

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Według przekazów pod zamkiem istnieje rozległy system jaskiń i korytarzy wykutych w skale. Mówi się też o podziemnym tunelu łączącym olsztyńską ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018