OGŁOSZENIE

Strona główna » Aktualności » OGŁOSZENIE

wielkość tekstu:A | A | A

Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej  nieruchomości położonej we wsi i gm. Olsztyn:   

1) działka nr 2007/11 k. m. 13 o pow. 0.0051 ha (B-0.0051 ha). Cena wywoławcza wynosi 6 815,00 zł +23%VAT= 8 382,45 zł . Obciążenia: nieruchomość częściowo zabudowana budynkiem gospodarczym sąsiada – właściciela działki nr 2006 k. m. 13 położonej w Olsztynie. 
Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00155407/6 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn  i Skrajnica, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 176, poz. 3242 z dnia 25 września 2008 roku, działka nr  2007/11  k. m. 13, położona  w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn, leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                   z usługami.
Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.
Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych  z nabyciem nieruchomości.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie  w dniu 7 czerwca  2019 roku           o godz. 1100. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem   w górę  do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w   pieniądzu do dnia 3 czerwca 2019 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Geodezji, Gospodarki Komunalnej  i Przestrzennej).
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
-dowód wpłaty wadium(oryginał)
-dokument tożsamości
-aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
-osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
-oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,
-oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
-Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne                    i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,
-w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach,  a kolidujących             z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33. Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U  z 2018r., poz.2204 ze zm.).
 

czytano: 245 razy

źródło: olsztyn-jurajski.pl

Strona główna

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Ruchomą szopkę olsztyńską Jan Wewiór rzeźbił przez 15 lat, ale dzieło to nadal nie jest w pełni ukończone, gdyż autor "Beltejemowa pod strzechą" ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018