OGŁOSZENIE

Strona główna » Aktualności » OGŁOSZENIE

wielkość tekstu:A | A | A

Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonych we wsi Przymiłowice, gm. Olsztyn:

1) działka nr 466/1 k. m. 6 o powierzchni 0.0195 ha (RVI- 0.0195 ha) – położona  w Przymiłowicach, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00180445/8. W planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Przymiłowice jest przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Obciążenia; działka wąska o szer. około 4,5 m.                                       
Cena wywoławcza – wynosi  7 816,80 zł+ 23%VAT= 9 614,66 zł.
2) działka nr 466/3 k. m. 6 o powierzchni 0.1144 ha (RVI-0.1064ha, N-0.0080ha), dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00180445/8 przez  Sąd Rejonowy w Częstochowie, położona w Przymiłowicach. W planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Przymiłowice jest przeznaczona w części pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 1MN (około 360m), w pozostałej części leży w terenie oznaczonym symbolem 3R- tereny otwarte o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych z zakazem zabudowy (około 704 m). Działka wąska o szer. około 4,5 m.
Cena wywoławcza w części przeznaczonej pod zabudowę 14 432,00 zł +23%VAT= 17 751,36 zł, w pozostałej części 4 720,00 zł. Ogółem 22 471,36 zł. Brak obciążeń.
3) działka nr  469/1 k. m. 6  o pow. 0.0303 ha (RVI-0.0303 ha), dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1C/00174611/8, położona  w Przymiłowicach. W planie zagospodarowania przestrzennego leży w terenie oznaczonym symbolem 1MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza 12 146,40 zł +23%VAT= 14 940,07 zł. Brak obciążeń. Działka wąska o szerokości około 6,8 m.
4) działka nr 469/3 k. m. 6  o pow. 0.1179 ha (RVI-0.1091 ha, N-0.0088 ha), dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00174611/8 przez Sąd Rejonowy  w Częstochowie,  położona w Przymiłowicach. W planie zagospodarowania przestrzennego w części przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- 1MN (pow. około 500 m), w pozostałej części leży w terenie oznaczonym symbolem 3R- tereny otwarte o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych z zakazem zabudowy (około 679 m).
Cena wywoławcza  w części budowlanej 20 044,00 zł +23%VAT= 24 654,12 zł.
W części rolnej 4 552,00 zł. Ogółem cena wywoławcza 29 206,12 zł.
Brak obciążeń. Działka wąska o szerokości około 6,8 m.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie  w dniu 13 września 2019 roku  o godz. 12.00. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 9 września 2019 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy  w Olsztynie Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto  w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/o nieruchomości odbył się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie w dniu 7 czerwca 2019 roku. 
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

- dowód wpłaty wadium(oryginał)

- dokument tożsamości

- aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
 
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń
 
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.
 
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,
w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG Olsztyn (II piętro), ponadto będzie opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Olsztyn www.olsztyn-jurajski.pl.
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33. Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2204 ze zm).
 

czytano: 360 razy

źródło: olsztyn-jurajski.pl

Strona główna

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Ruchomą szopkę olsztyńską Jan Wewiór rzeźbił przez 15 lat, ale dzieło to nadal nie jest w pełni ukończone, gdyż autor "Beltejemowa pod strzechą" ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018