Ogłoszenie

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie

wielkość tekstu:A | A | A

Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej we wsi Przymiłowice, gm. Olsztyn;

- działka nr 870 k. m. 6 o powierzchni 0.4215 ha (R IVb- 0.1682 ha, R V-0.2533 ha) – położona w Przymiłowicach, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00107670/9.                                       

Cena wywoławcza w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wynosi 30 066,00 zł + 23% VAT = 36 981,18 zł, w części rolnej 6 652,00 zł. Ogółem 43 633,18 zł. Obciążenia: działka wąska, zakrzaczona.

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów i Bukowno, uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 22 listopada 2005 r., ogłoszonym  w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r, poz. 413 z dnia 07 lutego 2006 roku, działka nr 870 k. m. 6, obręb Przymiłowice, gmina Olsztyn, na planie symbolem 3KD-DG(L)- drogi gminne lokalne, MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 1R- tereny rolnicze.   

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie w dniu 5 listopada 2019 roku o godz. 1100. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 31 października 2019 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

- dowód wpłaty wadium(oryginał)

- dokument tożsamości

- aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu

- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości  i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

- Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,

- w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG Olsztyn (II piętro), ponadto będzie opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Olsztyn www.olsztyn-jurajski.pl

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel. (034) 3285-076 w. 33. Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm).

 

czytano: 263 razy

źródło: olsztyn-jurajski.pl

Strona główna

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Sokole Góry to największy rezerwat przyrody znajdujący się na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Nazwa nadana przez miejscową ludność pozwala ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018