OGŁOSZENIE

Strona główna » Aktualności » OGŁOSZENIE

wielkość tekstu:A | A | A

Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Biskupice, gm. Olsztyn:  

1) Działka nr 588/4 k. m. 10 o pow.0.1189 ha (RV-0.1189 ha). Cena wywoławcza wynosi 72 755,00 zł +23% VAT = 89 488,65 zł oraz ½ udziału w drodze dojazdowej tj. działce nr 588/5 k. m. 10 o pow. 0.0455 ha. Cena wywoławcza 13 208,50 zł + 23% VAT = 16 246,46 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 105 735,11 zł. Brak obciążeń.
2) Działka nr 588/3 k. m. 10 o pow. 0.3737 ha(RV-0.3737 ha).Cena wywoławcza wynosi 8 670 zł oraz udział ½ w drodze dojazdowej tj. działce nr 588/5 o pow. 0.0455 ha – cena wywoławcza wynosi 13 208,50 zł+23%VAT=16 246,46 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 24 916,46 zł. Brak obciążeń. 
Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00122293/3 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości  Biskupice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym            w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 415 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr  588/4, 588/5  k.m.10, położone    w miejscowości Biskupice, gmina Olsztyn, leżą w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem  1MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Natomiast działka nr 588/3 k. m. 10 leży na terenie oznaczonym symbolem 1R- tereny rolnicze. 
Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.
Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. 
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie w dniu 5 listopada 2019 roku o godz. 1300. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 31 października 2019 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  danej w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na  konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
- dowód wpłaty wadium (oryginał)
- dokument tożsamości
- aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
- Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,
- w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności
Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG Olsztyn (II piętro), ponadto będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Olsztyn www.olsztyn-jurajski.pl
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok. nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w. 33.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 ze zm).
 

czytano: 330 razy

źródło: olsztyn-jurajski.pl

Strona główna

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Parafia w Zrębicach istniała już w 1334 roku w spisach świętopietrza wymieniana jako Sdrzambicze (miejsce wytrzewione z krzaków i lasów). Według ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018