Informacja o składaniu nowych oświadczeń - Podprogram 2019

Strona główna » Aktualności » Informacja o składaniu nowych oświadczeń - Podprogram 2019

wielkość tekstu:A | A | A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, pl. Piłsudskiego 10, informuje, że od dnia 12.02.2020 r. do dnia 19.02.2020 r., w godzinach:
• poniedziałek, środa, czwartek – 8:30 – 14:30
• wtorek – 8:30 – 16:00
• piątek – 8:30 – 13:00
w siedzibie Ośrodka, osoby/rodziny – które dotychczas nie ubiegały się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2019 – będą mogły złożyć oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu i otrzymać skierowanie  na odbiór artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2019.

Do udziału w Podprogramie 2019 uprawnione są:
a) osoby/rodziny korzystające z pomocy społecznej;
b) osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz posiadające dochód nieprzekraczający 200% odpowiedniego kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej (701,00 zł x 200% = 1.402,00 zł) lub osoby w rodzinie (528,00 zł x 200% = 1.056,00 zł).

Na dochód, rozumiany jako suma miesięcznych przychodów pomniejszona o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; kwotę bieżących alimentów świadczonych na rzecz innych osób, składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia oświadczenia (styczeń 2020 r.), a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym oświadczenie zostało złożone (luty 2020 r.).

Do dochodu nie wlicza się:
- świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.);
- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1598);
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne);
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 690 ze zm.);
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu: (34) 328-59-20.

czytano: 232 razy

źródło: olsztyn-jurajski.pl

Strona główna

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Ruchomą szopkę olsztyńską Jan Wewiór rzeźbił przez 15 lat, ale dzieło to nadal nie jest w pełni ukończone, gdyż autor "Beltejemowa pod strzechą" ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018