hamburger

DODATEK ELEKTRYCZNY

1 grudnia 2022

Informujemy, że w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie (ul. Zielona 70), za pośrednictwem poczty tradycyjnej a także w formie elektronicznej (za pośrednictwem portalu ePUAP) można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.
Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (FOTOWOLTAIKA), dodatek elektryczny nie przysługuje.
Dodatek elektryczny wynosi:
1.000,00 zł,
1.500,00 zł – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w tym samym miejscu zamieszkania, w 2021 r., wyniosło więcej niż 5 MWh.
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie do dnia 1 lutego 2023 r.

UWAGA!!!
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
W celu ubiegania się o podwyższoną kwotę dodatku elektrycznego do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.
W przypadku zaistnienia wątpliwości – w zakresie: składu gospodarstwa domowego, braku zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022, niewyodrębnionych adresów dla dwóch samodzielnych lokali – może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.
Wnioski złożone po dniu 1 lutego 2023 r. będą pozostawione bez rozpoznania.
Wnioski złożone w formie elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zostać uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego (warunkiem koniecznym jest podpisany wniosek a nie np. pismo przewodnie do wniosku złożonego w formie skanu, w wersji .pdf).
Brak kryterium dochodowego.
Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

LOGO PDF Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2