hamburger

Dodatek na niektóre źródła ciepła

25 października 2022

logo zamek amonit

Informujemy, że w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie (ul. Zielona 70), za pośrednictwem poczty tradycyjnej a także w formie elektronicznej (za pośrednictwem portalu ePUAP) można składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
– kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
– kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
– kocioł olejowy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
3.000,00 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
1.000,00 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
500,00 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
2.000,00 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

UWAGA!!!
Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych jest zgłoszenie lub wpisanie źródeł ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. będą pozostawione bez rozpoznania.
Wnioski złożone w formie elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zostać uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego (warunkiem koniecznym jest podpisany wniosek a nie np. pismo przewodnie do wniosku złożonego w formie skanu, w wersji .pdf).
Brak kryterium dochodowego.
Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

LOGO PDF Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (nowy wzór)

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2