Termy Jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych Gminy Olsztyn

Strona główna » inne strony » Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego » Termy Jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych Gminy Olsztyn

wielkość tekstu:A | A | A

Mamy pieniądze na promocję Term Jurajskich

530 706 zł to kwota przyznana Gminie Olsztyn na realizację projektu pn. „Termy Jurajskie – promocja walorów inwestycyjnych Gminy Olsztyn” w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Konkurs zorganizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Głównym celem projektu jest pozyskanie przez Gminę Olsztyn nowych inwestorów z terenu całego kraju oraz z zagranicy, poprzez podjęcie działań promujących 5 hektarowy teren inwestycyjny należącego do gminy Olsztyn z zlokalizowaną wodą termalną.

Projekt przewiduje działania promujące ofertę inwestycyjną Gminy Olsztyn dzięki uczestniczeniu w imprezach targowych w krajach Unii Europejskiej: Francji (Cannes), Austrii (Wiedeń), Niemczech (Monachium) oraz Polsce (Poznań).

Podstawowym materiałem promocyjnym kampanii będzie Master Plan – narzędzie, za pomocą którego gmina promować będzie teren inwestycyjny, zgodnie z jego istniejącymi zapisami w planie zagospodarowania przestrzennego. Master Plan stanowił będzie komplementarny element całej strategii promocji terenu. Jego dystrybucja będzie prowadzona wszelkimi możliwymi kanałami: stanowić będzie stały element stoiska targowego, jego kopia udostępniona będzie na stałe w Urzędzie Gminy Olsztyn oraz na stronie internetowej, informacja na temat możliwości zapoznania się z dokumentem pojawi się na wszystkich materiałach promocyjnych, opracowanie będzie również prezentowane na wszystkich konferencjach, spotkaniach, prezentacjach o charakterze inwestycyjnym organizowanych przez Gminę Olsztyn.

Planuje się spotkania z potencjalnymi partnerami, zakup materiałów promujących gminę tj.: filmu promocyjnego, folderów, ulotek, map turystycznych i innych gadżetów promocyjnych oraz kampanię w prasie krajowej. Uzupełnieniem działań promocyjnych będzie kolportaż materiałów na stoisku promocyjnym gminy Olsztyn podczas licznych imprez organizowanych w gminie.

Całkowity koszt realizacji projektu planowanego na 2013 r. to 624 360 zł.


Jurajski Olsztyn szuka inwestora

Podczęstochowski Olsztyn, znany w szczególności z ruin średniowiecznego zamku, szuka inwestora, który chciałby wykorzystać wody termalne zlokalizowane na gminnym terenie. Miejscowy plan zagospodarowania oraz korzystne położenie gminy i parceli, czyni to miejsce idealnym do budowy hotelowo-rekreacyjnego kompleksu obiektów z zespołem basenów.

27 grudnia 2012 r. podpisano umowę z wyłonioną w przetargu firmą, która będzie odpowiedzialna za promocję oferty Olsztyna na targach nieruchomości inwestycyjnych w Cannes, Wiedniu, Monachium i Poznaniu.

Podstawowym materiałem międzynarodowej kampanii na targach będzie, powstający właśnie master plan z graficznym i pisemnym opracowaniem koncepcji zagospodarowania i komercyjnego wykorzystania terenu oraz propozycje rozwiązań architektonicznych wraz z szacunkową analizą ekonomiczno-finansową.

Produkowany jest także animowany film promocyjny ukazujący walory inwestycyjno-turystyczne okolicy oraz wizualizację obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego.

Koncepcja zagospodarowania ma uwzględniać kompleks obiektów wkomponowanych w istniejące otoczenie, z uwzględnieniem m.in. walorów krajobrazowych i panoramy okolicy. Teren leży bowiem w bezpośrednim sąsiedztwie malowniczego i największego na Jurze rezerwatu przyrody Sokole Góry, w pobliżu ruin średniowiecznego zamku w Olsztynie oraz licznych, ostańcowych wzgórz.
Przewidziano również spotkania z potencjalnymi partnerami przy użyciu szerokiego wachlarza materiałów promocyjnych, tj.  folderów, map turystycznych, czytników pamięci, płyt.

Jeśli w Olsztynie stanąłby kompleks basenów termalnych, byłaby to pierwsza tego typu inwestycja w regionie. Istnienie na promowanym terenie wód termalnych na głębokości ok. 500-600 m, zostało już udokumentowane, ale wymaga dalszych badań i odwiertów. Woda nie jest na tyle gorąca, żeby ją wykorzystać do celów grzewczych, ale przy temperaturze 20-40 stopni Celsjusza możliwe jest zastosowanie jej w parku wodnym czy hotelowym SPA.

Promocja walorów inwestycyjnych Olsztyna jest możliwa dzięki kwocie 530 706 zł pozyskanej przez Gminę Olsztyn na realizację projektu pn. „Termy Jurajskie – promocja walorów inwestycyjnych Gminy Olsztyn” w drodze konkursu  Urzędu Marszałkowski ego Województwa Śląskiego.

Konkurs zorganizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.


Master Plan dla term jurajskich

Gmina Olsztyn ogłosiła przetarg na opracowanie studium możliwości zagospodarowania i wykorzystania komercyjnego terenu inwestycyjnego w jurajskiej gminie Olsztyn (tzw. Master Plan) dla projektu pn. „Termy jurajskie – promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn”.

Podstawą realizacji przedmiotu zamówienia tj. Master Planu, jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz analiz ekonomiczno – finansowych m.in.: SWOT, barier inwestycyjnych, korzyści i ryzyka realizacji przedsięwzięcia. Master Plan jest częścią projektu pn. „Termy jurajskie – promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn”. W kolejnych etapach zaplanowano produkcję materiałów promocyjnych oraz udział w targach organizowanych w czterech krajach UE.

Koncepcja zagospodarowania terenu ma uwzględniać kompleks obiektów bazujących na wodach termalnych (kąpielisko termalne, hotel, SPA, obiekty gastronomiczne, korty tenisowe, etc.) lub innych. Propozycje rozwiązań architektonicznych mają być wkomponowane w istniejące otoczenie przestrzenno – funkcjonalne i przyrodnicze, uwzględniające m.in. zachowanie walorów krajobrazowych Olsztyna i panoramę okolicy obserwowaną z ruin średniowiecznego zamku i okolicznych wzgórz, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, zasad ochrony środowiska i urządzenia terenu, w tym zieleni.

Master Plan będzie podstawowym materiałem promocyjnym kampanii – narzędziem, za pomocą którego Gmina będzie promować teren inwestycyjny oraz możliwości jego zagospodarowania. Dystrybucja studium zagospodarowania prowadzona będzie wieloma kanałami, m.in. poprzez: stronę internetową Gminy Olsztyn, zamieszczenie w materiałach promocyjnych, prezentacje podczas konferencji, spotkań.

Masterplan jest częścią  kompleksowego projektu  promujacego teren inwestycyjny,  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu sfinansowany będzie również udział gminy w zagranicznych targach inwestycyjnych  m.in we Francji i Niemczech oraz druk folderów, ulotek  oraz innych  materiałów promocyjnych.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu można składać do dnia 23.10.2012 do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn; Biuro Obsługi Interesanta.

Więcej informacji na stronie www.olsztyn.bip.jur.pl oraz w Urzędzie Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn pok. nr 16.

Master Plan - ściągnij tutaj
 

Termy jurajskie w Cannes

W dniach 12-15 marca br. Gmina Olsztyn prezentowała swoją ofertę inwestycyjną na największych na świecie międzynarodowych targach nieruchomości MIPIM 2013, odbywających się we Francji ...
dalej

Promocja Term Jurajskich w Monachium i Poznaniu

W dniach 7-9 października Gmina Olsztyn promowała swoją ofertę inwestycyjną podczas 16. Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL w Monachium oraz Międzynarodowych ...
dalej

Promocja Term jurajskich w Mediolanie

Gmina Olsztyn promowała swoją ofertę inwestycyjną podczas międzynarodowych targów nieruchomości  EIRE 2013, które odbyły się w dniach 4-6 czerwca w Mediolanie. - Nasze ...
dalej
Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

W kościele olsztyńskim znajduje się niezwykły obraz, na którym, jak głosi legenda, Anioł odbił własne oblicze słynące z nieziemskiej urody.dalej

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie
Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018