Kapitał Ludzki

Strona główna » inne strony » Kapitał Ludzki

wielkość tekstu:A | A | A

             
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego    Zajęcia wakacyjne
"Aktywny w wakacje" w SP Turów

 W zajęciach wakacyjnych uczestniczyło: 20 uczniów, którymi opiekowało się dwóch nauczycieli. Zajęcia obdywały się w następujące dni lipca: 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 po cztery godziny dziennie. W tym czasie uczniowie mieli zapewnione również wyżywienie, były to słodkie bułki, zapiekanki oraz napoje. Na zajęciach uczniowie poznawali różnorodne techniki plastyczne z wykorzystaniem materiałów do zajęć z tworzyw styropianowych, gipsowych i papierowych. Spędzali również aktywnie czas na placu zabaw oraz na przyszkolnych boiskach jednocześnie ucząc się i bawiąc. Ponadto w ramach zadanie zostały zakupione materiały do zajęć oraz urządzenia terenowe na plac zabaw, które mają wpływ na sprawność fizyczną ucznia.

 

 
Postęp rzeczowy realizacji projektu
 "Mam równe szanse, nie mam kompleksu wsi"

 Od stycznia uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Turowie realizują zajęcia w ramach ww. projektu. 
 
Są to zajęcia popołudniowe od poniedziałku do piątku takie jak: zajęcia logopedyczne - uczniowie doskonalą sprawność motoryczną narządów mowy, sprawności artykulacyjne i operatywność słowną; zajęcia ogólnorozwojowe - uczniowie doskonalą metody rozwijające twórcze myślenie, umiejętności łańcuchowej metody skojarzeń, oraz rozwijają umiejętności poznawania polisnesorycznego; zajęcia z kinezjologii edukacyjnej - zajęcia maja na celu doskonalenie świadomości ciała, zapewnienie poczucia grawitacyjnego, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy; warsztaty "radosne tworzenie" - uczniowie poznają różnorodne techniki plastyczne, które wykorzystują wykonując prace związane z wybraną tematyką; zajęcia wokalno - taneczne - uczniowie poznają terminy taneczne i podstawowe kroki wybranych tańców. Nabyte umiejętności wykorzystują tworząc proste układy taneczne; zajęcia "angielski moje hobby" - uczniowie poznają nowe słownictwo, doskonalą juz poznane, poznają kulturę krajów anglojęzycznych; zajęcia "z komputerem za pan brat" - uczniowie uczą sie pisać na klawiaturze, obsługi programów graficznych, korzystania z Internetu; zajęcia "odniosłem sukces w nauce matematyki" - uczniowie poszukują różnych dróg rozwiązywania zadań, rozwija się myślenie logiczne, ćwiczą podstawowe działania matematyczne; zajęcia "spotkania ze sztuką" - uczniowie doskonalą umiejętności posługiwania się językiem ojczystym. Zajęcia sobotnie - jestem młodym badaczem - uczniowie zgłębiają wiedzę dotyczącą historii i walorów turystycznych naszego regionu. Poznają legendy i podania, zamki jurajskie. Ogółem w zajęciach uczestniczy 40 uczniów. 
 
 
 
Ponadto w ramach projektu zostało zorganizowane biuro wraz z wyposażeniem oraz sprzętem komputerowym, zostały zakupione gadżety promocyjne z logo Efs-u, magnetofon, aparat cyfrowy, materiały pomocowe i dydaktyczne, które służą uczniom do realizacji zajęć.
 


Pieniądze dla szkoły w Turowie

 221 934 zł. to kwota, którą otrzyma Szkoła Podstawowa w Turowie na realizację projektu pn. "Mam równe szanse, nie mam kompleksu wsi" w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wniosek o dofinansowanie Gmina Olsztyn złożyła 31 marca br. do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski. Rada Gminy Olsztyn uchwałę o przystąpieniu do projektu podjęła na sesji zwyczajnej 24 listopada 2009 r.

- Projekt został rozpatrzony pozytywnie, uzyskał 88 punktów. Jest finansowany w 100 procentach ze środków EFS. Okres realizacji projektu to lata 2010-2011 - informuje Małgorzata Chaładus pracownik ds. pozyskiwania funduszy pomocowych w UG Olsztyn.

- W ramach projektu zorganizujemy 3 grupy wiekowe i wydłużymy o 5 godzin tygodniowo opiekę nad uczniami w szkole. Ten czas wypełnimy dodatkowymi zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi, językowymi, przyrodniczo - matematycznymi. Dostępne będą zajęcia z logopedą, nauka tańca, spotkania ze sztuką, informatyka - mówi Lidia Śmierciak dyrektor Szkoły Podstawowej w Turowie.

Projekt obejmuje również wdrożenie nowych innowacyjnych form nauczania, które wspomogą myślenie logiczne i koncentrację uwagi. Planowane są wyjazdy edukacyjno - rozwojowe. Dodatkowe zajęcia odbywać się będą również w soboty oraz w wakacje.

Dzięki realizacji projektu placówka zyska doposażenie w m.in.: pomoce i materiały dydaktyczne, urządzenia terenowe na plac zabaw, komputer z kolorową drukarką, meble biurowe, stoliki i krzesła dla dzieci, aparat cyfrowy, magnetofon.
 


Informacja dotycząca realizacji projektu
pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w gminie Olsztyn"


Od 1.01.2009 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie realizuje projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w gminie Olsztyn", współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten jest realizowany w ramach Priorytetu: VII "Promocja integracji społecznej", Działania 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", oraz Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Odbiorcami działań zorganizowanych w ramach ww. projektu jest 14 osób w wieku produkcyjnym, nieaktywnych zawodowo, posiadających niski poziom wykształcenia, często wyalienowanych z życia społecznego, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie gminy Olsztyn. Ponadto są to jednostki, które mimo własnej aktywności i starań w celu zmiany swojej trudnej sytuacji zawodowej i społecznej nie są w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez pracodawców i środowisko.

Wsparcie zorganizowane w ramach projektu obejmuje działania w postaci cyklu indywidualnych i grupowych zajęć z doradcą zawodowym, psychologiem oraz kursy zawodowe.

Cykl szkoleń rozpoczęły zajęcia z doradcą zawodowym. W obszarze warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego uczestnicy zgłębiali swoją wiedzę i umiejętnośc z zakresu samopoznania, funkcjonowania na rynku pracy, metod poszukiwania pracy, technik sporządzania dokumentów aplikacyjnych, komunikacji interpersonalnej oraz zasad przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. W kolejnym etapie odbiorcy projektu zostali objęci wsparciem w postaci indywidualnego poradnictwa zawodowego, którego priorytetowym założeniem była pomoc w dokonaniu trafnego wyboru kierunku szkoleń zawodowych. Kolejny etap obejmował cykl indywidualnych i grupowych zajęć z psychologiem. Na tym szczeblu uczestnicy poszerzali swoją wiedzę i umiejętności dotyczącą osobistych zasobów jako kapitału na rynku pracy, kompetencji społecznych w życiu zawodowym, motywacji i planowania swojej przyszłości.

Obecnie działania podjęte w ramach projektu dobiegają końca.

Ostatnia forma wsparcia obejmuje kursy zawodowe z zakresu kilku profesji. Wybór typu kursu podyktowany był osobistymi zainteresowaniami oraz predyspozycjami rozpoznanymi przez uczestników podczas indywidualnych i grupowych zajęć z doradcą zawodowym. W chwili obecnej uczestnicy kończą szkolenia zawodowe, mające na celu wyposażenie ich w pełen wachlarz kompetencji umożliwiających podjecie zatrudnienia na stanowiskach tj.: - kucharz małej gastronomii - opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną - operator wózka jezdniowego - prawo jazdy kategorii "B" - przedstawiciel handlowy - sprzedawca - kurs komputerowy - obsługa kasy fiskalnej Po ukończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uzyskaną wiedzę i umiejętności. Uzyskane zaświadczenia, predyspozycje społeczne i psychiczne z pewnością przyczynią się do zwiększenia ich szans na podjecie zatrudnienia oraz lepszego funkcjonowania w środowisku. Projekt zakończy się 31 grudnia 2009 r.
  Uroczyste podsumowanie projektu
"Każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy" - 9.1.1 PO KL

1 września 2009 r. w siedzibie Gminnego Przedszkola w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pt. "Każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy".

Moderatorem spotkania była Danuta Tomalska - dyrektor Gminnego Przedszkola w Olsztynie, koordynator projektu.

W uroczystości udział wzięli następujący goście:

 • Tomasz Kucharski - wójt gminy Olsztyn,
 • Joanna Alina Haładyn - radna powiatu częstochowskiego,
 • Tadeusz Milkiewicz - radny powiatu częstochowskiego,
 • Józef Wojtas - kierownik Regionalnego Ośrodka EFS
 • w Częstochowie,
 • Elżbieta Kosielak - sołtys Olsztyna,
 • Edyta Czajkowska i Katarzyna Kulińska-Pluta
 • radne gminy Olsztyn,
 • Agnieszka Marciniak - przewodnicząca rady rodziców.


Kliknij, aby przeczytać całość informacji...


 
"Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Olsztyn 
kluczem do rozwoju lokalnej społeczności"

 Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza do udziału w projekcie pt.: "Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Olsztyn kluczem do rozwoju lokalnej społeczności". 
 
Celem ogólnym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia wśród 16 osób z terenu Gminy Olsztyn poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poziomu aktywności zawodowej. 
 
W ramach projektu odbywać się będą szkolenia: 
 •  Z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy;
 • Indywidualne doradztwo zawodowe;
 • Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości;
 • Zawodowe kursy gastronomiczne pn.: "Kuchnie innych narodów + dekoracje potraw i stołów". 
 
Uczestnikom projektu zapewniamy materiały szkoleniowe oraz catering. W ramach kursów zawodowych projektodawca zapewnia kursantom badania sanepidowskie, ubezpieczenie, zakup odzieży ochronnej, książki kucharskie oraz produkty spożywczo - dekoracyjne. 
 
Projekt skierowany jest do 16 mieszkańców Gminy Olsztyn, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i os. po 45. roku życia. 
 
Proces rekrutacji rozpocznie się spotkaniem informacyjno-rekrutacyjnym, które odbędzie się 20 kwietnia br. w Zespole Szkół w Kusiętach o godz. 18.00. 
 
Beneficjenci Ostateczni kwalifikowani będą ze względu na status, z następującym podziałem: 
 • Osoby bezrobotne - 2,
 • Osoby nieaktywne zawodowo - 8 (w tym 3 uczące się),
 • Osoby zatrudnione - 6 (w tym 3 rolników). 
 
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z P. Kamilą Grochowiną; od pon. do pt. w godz. 7.30 - 15.30 pod nr tel. 034/360-56-87, e-mail: kgrochowina@arr.czestochowa.pl, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.; ul. Nowowiejskiego 26, 42-217 Częstochowa.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. 
 
Kliknij poniżej, aby zobaczyć:
Ulotka
Plakat 
 
Projekt: Kamila Grochowina
 


Fundusze Unijne
dla Gminnego Przedszkola w Olsztynie
 
W drodze konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dla Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim, Gmina Olsztyn z projektem dla Gminnego Przedszkola w Olsztynie, zajmując 1 miejsce z najwyższą punktacją przy ocenie wniosku o dofinansowanie, otrzymała kwotę 315 819,56 zł na realizację projektu pt.: "Każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy". Celem głównym projektu jest stworzenie warunków powszechnego dostępu do edukacji na poziomie przedszkolnym oraz szerokiej i dobrej jakościowo oferty zapewniającej wszechstronny rozwój dzieci z terenu Gminy Olsztyn. Uatrakcyjniona oferta Przedszkola, będąca przedmiotem projektu, pozwoli na nieodpłatne rozwijanie zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez uczestnictwo w zajęciach: 
 
 • Zabawowych
 • Plastycznych
 • Wokalno - tanecznych
 • Profilaktyczno - korekcyjnych
 • Językowych - angielski
 • wakacyjnych 
 
Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 01.10.2008r. - 31.08.2009r. 
 
Szczegółowych informacji dotyczących warunków przystąpienia do projektu udziela Koordynator projektu - P. Danuta Tomalska - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Olsztynie.
 
Kamila Grochowina
Specjalista ds. informacji i promocji w zakresie EFS
Regionalny Ośrodek EFS w Częstochowie
 
 
Kontakt:
  Gminne Przedszkole w Olsztynie
ul. Napoleona 22; 42-256 Olsztyn
Tel. 034/ 3285-097
e-mail: danuta.tom@interia.pl
www.gminneprzedszkoleolsztyn.go.pl
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej".

Projekt Wyrównywanie szans edukacyjnych

169 136 zł pozyskała Gmina Olsztyn na projekt pt. „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III” Szkół Podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Środki pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Priorytetu IX :Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałania 9.1.2.

Pieniądze przeznaczone zostaną na zajęcia matematyczno - przyrodnicze, logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, artystyczne, języka angielskiego, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne. Zakupione zostaną nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny.


Projekt "Kompetencje kluczowe poszerzają horyzonty
do mojej przyszłości"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Od września 2013 roku w Zespole Szkół w Kusiętach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum jest realizowany projekt pt. "Kompetencje kluczowe poszerzają horyzonty do mojej przyszłości", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie i uczennice uczestniczą w zajęciach dodatkowych odpowiadających ich zainteresowaniom oraz potrzebom. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla miłośników literatury, koła zainteresowań: matematyczne, geograficzne, technologii informacyjnej, biblioteczne, języka angielskiego. Uczniowie i uczennice mający trudności w zdobywaniu wiedzy uczestniczą w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego i matematyki, zajęciach logopedycznych, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęciach rewalidacyjnych. Ponadto odbywają się również zajęcia sportowe, terapia tańcem i muzyką oraz zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego.

Uczniowie i uczennice w ramach zajęć sportowych korzystali z zajęć na pływalni w Częstochowie przy ul. Łukasińskiego 50/68 pod kierunkiem mgr Anny Zębik oraz mgr Marka Romańskiego. Ten rodzaj zajęć bardzo spodobał się uczestnikom projektu, ponieważ były to zajęcia, które pomogły odreagować stres, nauczyć się nowych umiejętności, a przede wszystkim była to forma aktywnego spędzania czasu, na którą nie wszyscy mogli sobie dotychczas z różnych powodów pozwolić.

Dnia 20 grudnia 2013 o godz. 10.30 odbyły się w Zespole Szkół w Kusiętach Jasełka pt. "Z Małym Księciem do Betlejem". W organizację zaangażowali sie przede wszystkim uczestnicy gr. 3 w ramach zadania 1 "Koło miłośników literatury", którzy zostali przygotowani przez mgr Danutę Pryczyńską oraz mgr Renatę Łuszczyńską. Uczestnicy zadania 3 "Koło technologii informacyjnej" pod kierunkiem mgr Agnieszki Dziarmagi-Działyńskiej zajęli się filmowaniem i robieniem zdjęć podczas Jasełek. Wiele wysiłku w organizację tego widowiska włożyli inni uczniowie i uczennice szkoły, a w szczególności klasa 2, której wychowawcą jest mgr Ewa Tomza. Ksiądz mgr Michał Jędrzejski przygotował kolędy, które osobiście wykonał. Dziękujemy gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością, przede wszystkim Wójtowi Gminy Olsztyn panu Tomaszowi Kucharskiemu oraz zastępcy Wójta pani Małgorzacie Haładyj.


mgr Agnieszka Skibińska
Koordynator Projektu


 

Projekt „Kompetencje kluczowe poszerzają horyzonty do mojej przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

14 marca 2014 r. uczniowie i uczennice klasy III gimnazjum Zespołu Szkół w Kusiętach, którzy są uczestnikami projektu "Kompetencje kluczowe poszerzają horyzonty do mojej przyszłości", wzięli udział w VII REGIONALNYM SALONIE EDUKACJI TECHNICZNEJ I ZAWODOWEJ w Częstochowskim Parku Przemysłowym. Organizatorem SETiZ było Centrum Kształcenia Praktycznego oraz częstochowskie Szkoły Techniczne i Zawodowe. Targi edukacyjne były doskonała okazją, aby wybrać swoją dalszą drogę kształcenia. Młodzież dowiedziała się, jaką ofertę edukacyjną przygotowały wybrane szkoły. Uczniowie i uczennice bardzo chętnie odwiedzali stoiska wystawowe szkół oraz zrozumieli, że już teraz decydują o tym, jak będzie wyglądała ich zawodowa przyszłość.

mgr Koordynator Projektu
Agnieszka Skibińska

 

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Według przekazów pod zamkiem istnieje rozległy system jaskiń i korytarzy wykutych w skale. Mówi się też o podziemnym tunelu łączącym olsztyńską ...dalej

Ogloszenia
 • link link link link link link link link link link link link link
 • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018