hamburger

KOMUNIKAT – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE

24 stycznia 2022

logo Gminy Olsztyn - amonit z napisem Olsztyn Słońce Jury
Informujemy, że w dniach od 24.01.2022 r. do 04.02.2022 r. można złożyć oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu (druki w załączeniu) oraz otrzymać skierowanie na odbiór artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021.

Z uwagi jednak na obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce (gwałtowny wzrost liczby zakażeń koronawirusem), zalecenia rządu i służb sanitarnych a także zmianę organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Wymagane dokumenty można złożyć drogą elektroniczną na adres: gops@olsztyn-jurajski.pl.

Osoby, które nie są w stanie samodzielnie przesłać ww. dokumentacji, proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, pod numerem: (34) 328-59-20, 690-356-626 lub 737-513-439, celem uzyskania informacji o dalszej ścieżce postępowania.

Do udziału w Podprogramie 2021 uprawnione są:
a) osoby/rodziny korzystające z pomocy społecznej;
b) osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz posiadające dochód nieprzekraczający 220% odpowiedniego kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej (776,00 zł x 220% = 1.707,20 zł) lub osoby w rodzinie (600,00 zł x 220% = 1.320,00 zł).

Na dochód, rozumiany jako suma miesięcznych przychodów pomniejszona o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; kwotę bieżących alimentów świadczonych na rzecz innych osób, składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia oświadczenia, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym oświadczenie zostało złożone.

Do dochodu nie wlicza się:
– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
– zasiłku celowego;
– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
– wartości świadczenia w naturze;
– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
– świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1255);
– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
– świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 ze zm.);
– świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1598);
– świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
– nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 178 ze zm.);
– pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1472);
– środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;
– zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082);
– rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2270);
– dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 75 ze zm.);
– kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.);
– kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1).

LOGO PDF 1-Klauzula informacyjna RODO
LOGO PDF 2-Oświadczenie (cz. B)
LOGO PDF 3-Oświadczenie (art. 75 KPA)
LOGO PDF 4-Zaświadczenie o dochodach
LOGO PDF 5-Oświadczenie o dochodzie jednorazowym

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2