hamburger

Nabór kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

17 lutego 2022

Rekrutacja dla radnych rozpoczyna się 7 lutego i potrwa do 9 marca 2022 r. do godz. 14.00.

Wybory przeprowadzone zostaną 14 marca 2022 roku, zaś ogłoszenie listy nowo wybranych radnych nastąpi do 25 marca 2022 r.
Kandydaci nie mogą starać się jednocześnie o mandat radnego i członka komisji wyborczej.
Kadencja radnych potrwa dwa lata, zaś kandydatem na radnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
– w dniu wyboru ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 lat;
– zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;
– działa na rzecz młodzieży z terenu województwa śląskiego w samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych, w rozumieniu przepisów ustawy o – działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których statutowym celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, młodzieżowych radach powiatów lub radach gmin (miast);
– wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w sejmiku, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyraża także rodzic lub opiekun prawny;
– wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd oraz upublicznienie informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża także rodzic lub opiekun prawny.

Zgłoszenia kandydatów, ubiegających się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, przyjmowane będą wyłącznie na formularzach zgłoszeniowych dla kandydatów ubiegających się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego (dla każdego z kandydatów osobno), stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego, do których powinno być dołączone potwierdzenie o działalności kandydata.

LOGO WORD Formularz zgłoszeniowy kandydata ubiegającego się o mandat radnego

LOGO WORD Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na członka komisji wyborczej

Formularze w wersji papierowej wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „Nie otwierać – Nabór kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego” składać należy w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pokój nr 164) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (decyduje data wpływu do Urzędu). Nie dopuszcza się składania dokumentów w postaci elektronicznej.

Wybory przeprowadzi komisja wyborcza powołana przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Złożone kopie dokumentów na wniosek kandydatów zwraca się w ciągu 3 miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Nieodebrane dokumenty w powyższym terminie zostają komisyjnie zniszczone.

Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów na radnych i funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (tel. 32 77 40 712, e-mail: mlodzi@slaskie.pl).

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2