Obowiązkowa segregacja odpadów

<div class=”box30″>

 

</div>

<div class=”box66″>

Od sierpnia w Gminie Olsztyn odpady komunalne odbierać będzie nowa firma. Nie zmienią się stawki opłat za wywóz odpadów ani numery indywidualnych rachunków bankowych. Odpady zmieszane
i biodegradowalne będą odbierane dwa razy w miesiącu – od kwietnia do października.

Pojemniki na odpady
Mieszkańcy nadal będą korzystać z dotychczasowych pojemników na odpady zmieszane. Zmieni się wyłącznie pojemnik na popioły, który zostanie dostarczony przez firmę wywozową.
Obowiązkowa segregacja
Odpady segregujemy na następujące frakcje:
1. metale i tworzywa sztuczne (żółty)
2. papier (niebieski)
3. szkło (zielony)
4. bioodpady (brązowy)
5. odpady zmieszane (pojemnik)
6. popioły z palenisk domowych (pojemnik)
Wszystkich mieszkańców bezwzględnie obowiązuje segregacja odpadów. Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. Odpady należy wystawić przed posesje w dniu wywozu do godz. 6.00.
Kompostownik
Zachęcamy do zorganizowania przydomowego kompostownika. Posiadanie kompostownika zmniejsza kwotę opłaty za śmieci – o 50 gr mniej w skali miesiąca. Konieczne jest jednak złożenie stosownej deklaracji w Urzędzie Gminy.
PSZOK
Przypominamy, że do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się przy
ul. Storczykowej 16 w Olsztynie można oddawać bez ponoszenia dodatkowych opłat, m. in.:
• odpady wielkogabarytowe
• elektroodpady
• odpady poremontowe, gruz
• odpady niebezpieczne (zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, odpady po żrących chemikaliach)
• odpady tekstyliów i odzieży,
• zużyte opony.

Godziny otwarcia PSZOKu:
środa 10.00 – 14.00
sobota 10.00 – 14.00 (pierwsza sobota miesiąca)

Harmonogram wywozu odpadów
Nowe harmonogramy zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy https://www.www.olsztyn-jurajski.pl/kategorie/ekologia. Ponadto zostaną dostarczone do Państwa przez firmę wywozową PZOM STRACH.

</div>