hamburger

Ogłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej

28 grudnia 2022

logo Gminy Olsztyn - amonit z napisem Olsztyn Słońce Jury

Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn ogłasza nabór na przedstawiciela organizacji pozarządowych uczestniczącego w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Miasto i Gminę Olsztyn w 2023 r. z zakresu:
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
• działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022.1327 ze zm.) w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Osoby chętne do pełnienia opisanej wyżej funkcji prosimy o nadesłanie zgłoszenia oraz deklaracji poparcia ze strony organizacji, w której imieniu występują.
W zgłoszeniu należy podać, dane kandydata oraz funkcję pełnioną w organizacji.
Zgłoszenie do pracy w komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia której występuje kandydat.

Zgłoszenia i deklaracje należy składać w terminie do 13 stycznia 2023 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, nadesłać drogą pocztową na ww. adres lub e-mailem mchaladus@olsztyn-jurajski.pl.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2