hamburger
bip bip oko bip

ostrzeżenia meteorologiczne

ikonaDatytData: 11 lutego, 2021

Tutaj znajdziesz aktualne ostrzeżenia meteorologiczne dla województwa śląskiego.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informujemy, że na terenie Miasta i Gminy Olsztyn utworzone zostały 4 Punkty Wydawania Jodku Potasu.

Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to działanie prewencyjne, na chwilę obecną zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Ważne! Tabletki wydawane będą mieszkańcom tylko i wyłącznie w momencie ogłoszonego zagrożenia.

Do tego momentu Punkty Wydawania Tabletek Jodku Potasu pozostają nieczynne.

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego będzie odbywać się w punktach zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Olsztyn:

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2020-2021 – 1 października 2022 – 31 marca 2023

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii:

– Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
– Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
– W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
– Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
– Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
– Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
– Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:
– bezwonny,
– bezbarwny,
– pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:
– nieszczelności,
– braku konserwacji, w tym czyszczenia,
– wad konstrukcyjnych,
– niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
– cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
– dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
– co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
– co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

– Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
– Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
– Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
– Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
– W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.
Poniżej cztery infografiki i dwa wykresy ilustrujące wyżej opisane zagadnienia.

Więcej informacji:https://www.gov.pl/web/kmpsp-szczecin/czujka-na-strazy-bezpieczenstwa

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

Po usłyszeniu sygnału:

– włączyć radioodbiornik lub telewizor

– zastosować się do podanych komunikatów

– powiadomić rodzinę i sąsiadów

Po usłyszeniu sygnału – alarmu powietrznego:

1. Osoby znajdujące się w domu powinny:

– ubrać się;

– wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień
w piecu;

– zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;

– zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterię) itp.;

– zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego);

– pośpiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

– przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia) naukę, udział w imprezie, podróż;

– udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;

– pomagać słabszym, chorym i ułomnym;

– podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.

3. Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać.

Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych wejść do ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząc konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

PAMIĘTAJ!

JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ

W strefie zagrożonej skażeniami:

– nałożyć maskę pgaz. lub zastępcze środki ochrony przed skażeniami;

– starać się wyjść ze strefy skażonej prostopadle pod kątem 90º do kierunku wiatru;

– omijać kałuże wody po powstałym opadzie promieniotwórczym;

– nie brać do ręki przedmiotów w strefie skażeń;

– zgłosić się do najbliższego punktu zabiegów sanitarnych;

– nie spożywać produktów żywnościowych;

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

– sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony;

– sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy;

– sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,

– jeśli nie ma innych zaleceń – udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć);

– przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.

Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy:

opuścić schron (ukrycie)

Wchodząc na zamarznięty zbiornik wodny zawsze ryzykujesz! Tylko dobrze zorganizowane i nadzorowane lodowisko gwarantuje bezpieczną zabawę.

Gdy się lód pod tobą załamie – Pamiętaj:
– zachowaj spokój,
– unikaj gwałtownych ruchów,
– za wszelką cenę staraj się nie wpłynąć pod lód – to szczególnie ważne w przypadku zamarzniętych wód płynących: rzek, kanałów o silnym nurcie,
– rozłóż szeroko ręce zwiększając kontakt z pokrywą lodową,
– staraj się wydostać z wody, ostrożnie podciągając się na rękach,
– w lodowatej wodzie możesz przebywać jedynie kilka minut – dłuższa kąpiel grozi nadmiernym wychłodzeniem organizmu,
– gdy wydostaniesz się na powierzchnię lodu poruszaj się w kierunku brzegu w
pozycji leżącej tak, aby zmniejszyć nacisk na lód,
– cały czas staraj się wzywać pomoc.

Gdy jesteś świadkiem wypadku:
– jeśli ocenisz, że akcja ratunkowa wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem – wezwij pomoc,
– nie biegnij w stronę osoby tonącej – pod tobą lód również może się załamać,
– nigdy nie podchodź w postawie wyprostowanej do osoby tonącej – zwiększasz w ten sposób nacisk na lód,
– poszkodowanego staraj się wyciągnąć z wody przy pomocy możliwie długich i wytrzymałych przedmiotów: gałęzi, deski, paska od spodni, szalika,
– nasiąknięte wodą zimowe ubranie znacznie zwiększa ciężar poszkodowanego i może dodatkowo utrudnić akcję ratunkową,
– unikaj bezpośredniego kontaktu z tonącym – możesz zostać przez niego wciągnięty do wody,
– wyciągniętą z wody osobę okryj suchym płaszczem, kocem lub kurtką i szybko przetransportuj do ciepłego pomieszczenia,
– podawaj słodkie i ciepłe (nie gorące!) płyny do picia,
– nie polewaj poszkodowanego ciepłą wodą, ponieważ może to spowodować u niego szok termiczny,
– poszkodowanego powinien koniecznie zbadać lekarz.

Pamiętaj
– względnie bezpieczna pokrywa lodowa powinna mieć co najmniej 10 cm grubości,
– przejrzysty lód ma mocniejszą strukturę i jest wytrzymalszy,
– jeziora zamarzają i odmarzają od brzegów – na środku jeziora woda zamarza później, przez co lód w tym miejscu jest cieńszy niż przy brzegu,
– gruba warstwa śniegu może utrudnić ocenę stanu tafli lodowej, zakrywając niebezpieczne przeręble i pęknięcia,
– nie należy przebywać samemu w pobliżu zamarzniętego zbiornika wodnego,
– obecność drugiej osoby zwiększa twoje szanse w razie wypadku – gdy lód zaczyna trzeszczeć to znak, by natychmiast wracać na brzeg.

Telefony alarmowe:
Pogotowie Ratunkowe: 999
Straż Pożarna: 998
Policja: 997
Europejski numer alarmowy: 112

Źródła:
– www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia
– www.policja.pl
– www.wypoczynek.men.gov.pl
– www.polskieszlakiwodne.pl
– www.pot.gov.pl
– www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2