hamburger

Powszechny Spis Rolny 2020

12 października 2020

spis rolników
Powszechny Spis Rolny 2020 odbywa się w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r. Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:
zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
• dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
• analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
• aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?
Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).
W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:
•użytkowników gospodarstw rolnych;
• rodzaju użytkowanych gruntów;
• powierzchni użytkowanych gruntów;
 zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
• pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
• rodzaju budynków gospodarskich;
• liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
• nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:
• poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://www.spisrolny.gov.pl/;
• telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;
a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:
• bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
• korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.Bezpieczeństwo danych:
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Zachęcamy do sprawdzenia, na jakie pytania rolnicy będą udzielać odpowiedzi – http://bit.ly/3gzSBU2
 

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://www.spisrolny.gov.pl/.


Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2