hamburger

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – informacje

8 lutego 2021

pomoc zywieniowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, pl. Piłsudskiego 10, informuje, że od dnia 08.02.2021 r. do dnia 17.02.2021 r., w godzinach:
• poniedziałek, środa, czwartek – 8:30 – 14:30
• wtorek – 8:30 – 16:00
• piątek – 8:30 – 13:00
w Urzędzie Gminy Olsztyn lub drogą elektroniczną – na adres: gops@olsztyn-jurajski.pl, można złożyć oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu (druki w załączeniu) oraz otrzymać skierowanie na odbiór artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020.

Do udziału w Podprogramie 2020 uprawnione są:
a) osoby/rodziny korzystające z pomocy społecznej;
b) osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz posiadające dochód nieprzekraczający 220% odpowiedniego kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej (701,00 zł x 220% = 1.542,20 zł) lub osoby w rodzinie (528,00 zł x 220% = 1.161,60 zł).

Na dochód, rozumiany jako suma miesięcznych przychodów pomniejszona o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; kwotę bieżących alimentów świadczonych na rzecz innych osób, składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia oświadczenia (styczeń 2021 r.), a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym oświadczenie zostało złożone (luty 2021 r.).

Do dochodu nie wlicza się:
– świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.);
– świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1598);
– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
– zasiłku celowego;
– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne);
– wartości świadczenia w naturze;
– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
– świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 319 ze zm.);
– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (34) 328-59-20.

LOGO PDF 1-Klauzula informacyjna RODO

LOGO PDF 2-Oświadczenie (cz. B)

LOGO PDF 3-Oświadczenie (art. 75 KPA)

LOGO PDF 4-Zaświadczenie o dochodach

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2