hamburger

STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

25 sierpnia 2020

przybory szkolne
Termin składania wniosków:
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane od 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r., a w przypadku:
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do 15 lutego danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego.
Miejsce składania wniosków:
Urząd Gminy Olsztyn
pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn
sala sesyjna
Pomoc o charakterze socjalnym przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.Charakter pomocy materialnej: socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Olsztyn.
Stypendium nie przysługuje:
a) uczniowi klasy zerowej,
b) uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Olsztyn,
c) uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111).
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
a) rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
b) pełnoletniego ucznia,
c) dyrektora szkoły, ośrodka, kolegium.
Dokumentami potwierdzającymi dochód są:
a) zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu sierpniu br.,
b) zaświadczenie lub oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
c) oświadczenia osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
d) zaświadczenie lub decyzja o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy),
e) nakaz płatniczy za 2020 r. lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
f) wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów,
g) odcinek renty/emerytury za miesiąc sierpień 2020 r.,
h) oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
i) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2019 r. o wysokości uzyskanego dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
Dochód z gospodarstwa rolnego
Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).
ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. nie więcej niż 620 ). W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu (34) 328-59-20.
Formularze dokumentów do pobrania:
Zał. 1 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
Zał. 2 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2