hamburger

ŚWIADCZENIA I POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

17 marca 2022

logo flaga ukraina
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie informuje, że:

• od dnia 16 marca 2022 roku można składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Pomoc w postaci świadczenia jednorazowego przysługuje obywatelom Ukrainy, których pobyt w Polsce został uznany za legalny.

Podstawowym warunkiem do otrzymania świadczenia jest przybycie do Polski po 24 lutego 2022 roku oraz wpisanie do rejestru PESEL.

Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia jednorazowego są:
1. obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa;
2. obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z najbliższą rodziną,
3. małżonkowie obywateli Ukrainy, o ile przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
4. dzieci obywateli wymienionych w ww. punktach.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583).

• obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 24 lutego 2022 roku mają możliwość skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021.

• prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

W związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – pomoc przysługuje w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka (ul. Zielona 70) lub pod numerem telefonu: (34) 328-59-20, 690-356-626, 737-513-439.

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie:
– poniedziałek: 7:30-15:30
– wtorek: 7:30-17:00
– środa: 7:30-15:30
– czwartek: 7:30-15:30
– piątek: 7:30-14:00

LOGO WORD Wzór wniosku o jednorazowe świadczenie pieniężne/ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2